Bel voor meer informatie 0118 - 820 255
9,4
4.5/5
Ons bedrijf is gesloten van 17 okt. t/m 1 nov.
Computer reparatieprijzen
Computer
Laptop reparatieprijzen
laptop
iMac reparatieprijzen
iMac
MacBook reparatieprijzen
MacBook
Drone reparatieprijzen
DJI Drone
iPhone reparatieprijzen
iPhone
Tablet reparatie prijzen
Tablet
Smartphone reparatieprijzen
Smartphone

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes maken wij GROOT

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Repair Service zal hierna als Repair Service worden aangeduid;

Artikel 1 Toepasselijkheid Onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Repair Service, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze verkoop- levering en betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van Repair Service zijn vrijblijvend en Repair Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of bijzondere omstandigheden noodzakelijk is. Een overeenkomst komt enkel tot stand na acceptatie van een opdracht/bestelling door Repair Service. Repair Service is gerechtigd opdrachten/bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht/bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Repair Service dit mee binnen veertien werkdagen na ontvangst van de opdracht/bestelling. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, bankkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af Repair Center c.q. magazijn van verkoper. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant, pin dan wel middels betaling per bank. Indien betaling niet a contant geschiedt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Repair Service bent u een bedrag van 10% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd en indien Repair Service haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Repair Service gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien betalingen geschied via onze website zijn onze algemene voorwaarden aldaar van toepassing.

Artikel 4 Levering Op de opdrachtgever/koper rust een afnameplicht, tenzij Repair Service hierbij geen redelijk belang heeft. Het risico van het verkochte gaat over  op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending. Transport van producten naar de opdrachtgever/koper, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper. Levertijden worden in overleg en bij benadering door Repair Service vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. In geval van niet tijdige levering is Repair Service niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Repair Service schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Repair Service een termijn moet gunnen van tenminste veertien (14) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. In geval van niet tijdige levering worden de extra kosten van vervangend vervoer niet door Repair Service vergoed.

Artikel 5 Garantie Repair Service geeft 3 tot 6 maanden garantie (omschreven op de factuur) op alle door haar voor reparatie aangeduide producten tenzij anders voor opdracht is overeengekomen. Hierbij geldt de originele (aankoop)factuur als garantiebewijs. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Repair Service daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Garantie is alleen van toepassing op het vervangen onderdeel. Garantie komt te vervallen bij enige schade in welke vorm dan ook.

Artikel 6 Gebruik van het product De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door Repair Service voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De- en montage van het product dient uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen. Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant Repair Service aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product, dient de koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door Repair Service geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig eerste lid van dit artikel. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Repair Service nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het eerste lid van dit artikel bepaalde. De koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Repair Service te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit het eerste lid van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud Alle door Repair Service geleverde zaken blijven eigendom van Repair Service totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Repair Service gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Repair Service zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder eerste lid van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 Aansprakelijkheid Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Repair Service rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Repair Service het factuurbedrag niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid van Repair Service voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen schade veroorzaakt door zijdens Repair Service ingeschakelde derden, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, tenzij zulks dwingendrechtelijk andersluidend is. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Repair Service alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd. 

Artikel 9 Overmacht Indien Repair Service geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan Repair Service worden toegerekend indien Repair Service de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van Repair Service is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: – tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; sabotage, boycot, staking of bezetting; machineschade; diefstal uit de magazijnen; bedrijfsstoornissen; maatregelen van de overheid; slecht weer; blikseminslag; brand. Als zich een situatie voordoet genoemd in het eerste lid van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is Repair Service niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan Repair Service naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 DJI Repair Houd er rekening mee dat producten en onderdelen die voor reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type in plaats van gerepareerd te worden. Deze refurbished goederen zijn getest en zijn vergelijkbaar met gloednieuwe goederen in functie en uiterlijk. Als gereviseerde onderdelen of units niet voldoen aan onze kwaliteitsborgingseisen, worden gloednieuwe onderdelen of units uitgegeven. Alle vervangen onderdelen kunnen verschillende serienummers hebben. Wanneer reparatie service de vervanging van een product of onderdeel inhoudt, wordt het uw product of onderdeel eigendom van DJI en wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom.

Artikel 11 Intellectueel Eigendom Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Repair Service geleverde diensten/testprocedure alsmede de hieruit voortvloeiende meetresultaten in de ruimste zin des woord, blijven berusten bij Repair Service. Opdrachtgever vrijwaart Repair Service tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot industriële of intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 Bewaartermijn Gerepareerde of ongeprepareerde toestellen dienen binnen 14 dagen te worden opgehaald. Repair Service zal klant 2 x telefonisch dan wel via email melden dat het toestel kan worden opgehaald. Het termijn van 14 dagen zal ingaan op de eerste melding van afhaal mogelijkheid. Toestellen worden na 60 dagen door ons ingenomen dan wel vernietigd. Indien een factuur op voorhand voldaan wordt zullen wij een bewaartermijn hanteren van maximaal 2 maanden.

Artikel 13 Waterschade Repair Service repareert geen toestellen die in aanraking zijn gekomen met vocht in welke vorm dan ook. Mocht de klant toch kiezen voor een reparatie dan zal er geen aanspraak op garantie van de reparatie mogelijk zijn. Repair Service zal altijd klant melden als er in een betreffend toestel vochtschade is geconstateerd.

Artikel 14 verlies Repair Service is niet aansprakelijk voor het zoekraken van SIM of geheugen kaart. Klant dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van SIM en of geheugenkaart. Repair Service is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van gegevens foto’s afbeeldingen of welke vorm van gegevens dan ook. Klant dient zelf zorg te dragen voor een back-up.

Artikel 15 Omruilgarantie gebruikte toestellen Bij aanschaf van een 2de hands toestel gaat de klant ermee akkoord dat terugname door Repair Service niet mogelijk is. Restitutie is alleen van toepassing mits er een onvoorzien defect is geconstateerd binnen de garantie periode.

Artikel 16 Privacy Repair Service respecteert de privacy van alle onze klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van een reparatie dan wel verkoop. Persoonsgegevens zullen door Repair Service niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Repair Service, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Wederpartij of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

Artikel 17 Klachten In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.  De Rechtbank te Middelburg is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Bij een geschil verzoeken wij u eerst schriftelijk  contact met ons op te nemen via Repair Service Kolvenierstraat 2 4381GC Vlissingen

Artikel 18 Online betalingen Online betalingen gaan via Mollie Payments en of Pay.nl en gelden de algemene voorwaarden van deze organisaties. Repair Service staat geheel los van de door u gekozen betalingsmethode. Geschillen dan wel vragen omtrent online betalingsmethode van Mollie en of Pay.nl dienen met hen te worden kortgesloten.

Repair Service – Klachtenafhandeling   Kolvenierstraat 2 4381GC Vlissingen

Update 15-2-2022

Download hier onze algemene voorwaarden (versie 2021)